دستیابی به جایگاه واقعی کشور بعنوان یکی از قطبهای گردشگری جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری ملی، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء کیفیت واستاندارد سازی خدمات گردشگری وتسهیل سفر یکی از اهداف سازمان میباشد.