> سازمان صنایع و معادن استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.mio-markazi.ir/
عنوان انگليسى mio-markazi
عنوان فارسى سازمان صنایع و معادن استان مرکزی
توضيحات امیدواریم که بخش صنایع ومعادن استان همگام بارشد تکنولوژی وعلم ارتباطات با بروز درآوردن دانش فنی خودسهم مناسبی از بازارهای جهانی موجود کسب نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader