امیدواریم که بخش صنایع ومعادن استان همگام بارشد تکنولوژی وعلم ارتباطات با بروز درآوردن دانش فنی خودسهم مناسبی از بازارهای جهانی موجود کسب نماید.