> آب و فاضلاب استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abfarmarkazi.ir/
عنوان انگليسى abfarmarkazi
عنوان فارسى آب و فاضلاب استان مرکزی
توضيحات شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی درپایان سال 76 ثبت ودرابتدای سال 77 بااهداف ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی ومرمت تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال ، تقسیم وتوزیع آب شرب وبهداشتی ، جمع آوری وانتقال ودفع بهداشتی فاضلاب روستاها فعالیت خودراآغازنمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader