> اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.rahmarkazi.ir/
عنوان انگليسى rahmarkazi
عنوان فارسى اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
توضيحات راههای ارتباطی یکی از مهمترین عوامل توسعه در هر کشور یست سهم راه وترابری در تولید ناخالص داخلی 9% می‌باشد که میتوان آنرا به 12% رساند لذاست ، جهت نیل به اهداف برنامه ریزی کشور و رشد هشت درصدی آن باید فصل حمل ونقل در اولویت سرمایه گذاری کشور قرار گیرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader