در سال 1315خورشیدی وپس از تصمیم دولت بر جایگزینی عناوین فارسی در سازمانها وادارات دولتی وملی اداره عدلیه کرمان نیز به دادگستری واسامی چون مدعی العموم به دادستان تغییر نام یافت.