این سایت متعلق به اتحادیه‌ی فوتبال مناطق مرکزی و شمالی امریکا می‌باشد که یکی از شش اتحادیه‌ی قاره‌ای فیفا می‌باشد و نقش نظارت و کنترل بر روی فوتبال را در این قسمت از دنیا به عهده دارد. این سازمان شامل ۳۸ سازمان ملی در ایالات مختلف از کانادا در شمال امریکا گرفته تا سورینام در جنوب این کشور می‌باشد. این سایت در حقیقت به ارائه‌ی اطلاعات و اخباری برای این سازمان‌ها می‌پردازد.