استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و ارتفاعات آن دنباله رشته کوههای مرکزی ایران است که از چین خوردگی های آتش فشانی آذربایجان شروع می شود و تا بلوچستان امتداد می یابد ودنباله آن را در فلات مرکزی ، حوزه های پست داخلی و کویر چندین بار قطع می کنند .