جامعه ایران از قشر شهری ، روستایی و عشایر تشکیل گردیده است که قشر عشایر بدلیل سیستم زندگی و کوچ نشینی اغلب در نقاط دور دست پراکنده اند و بدلیل پراکندگی خدمات رسانی توسط سایر دستگاها با مشکلات زیادی مواجه است.