شرکن راهکار نوین اسپادانا بعنوان یکی از شرکتهای معتبر در زمینه احداث کارخانجات صنایع غذائی فعالیت مینماید.