> شهرداری سنندج
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cityofsanandaj.ir/
عنوان انگليسى cityofsanandaj
عنوان فارسى شهرداری سنندج
توضيحات از اینکه فرصتی دست داده که بتوانم به عنوان شهردار سنندج خدمتی به مردم شریف وبا فرهنگ سنندج بکنم خدارا شکر گذارم واین مسئولیت را قبول نکرده ام مگر برای خدمت به شهر وشهرداری ورفع مشکلات موجودونیز ارتقای همه جانبه درخور برای مردم زیبا پسند وزیبافکر سنندج،امیدوارم که دراین راه خداوندمتعال نیز اینجانب را مورد لطف و مدد خود قرار دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader