مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بلند مدت و کوتاه مدت یکی از شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.