سال نو بر کلیه هموطنان و خصوصاً همکاران زحمت کش پست و خانواده محترم آنان مبارکباد.