دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند.<br /> در دفتر افتخارات این دانشگاه تعدد کسب مقامهای برتر کشوری دانشجویان و نیز ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان قابل توجه است.