شرکت سهامی مخابرات استان خراسان جنوبی که دراین اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده میشود.