وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران <br /> سعی بر آن است با تکیه بر پزوهش و تحقیق بستر ایجاد منطقه ای اقتصادی بازرگانی قدر تمند در شرق کشور محقق گردد.