استان خراسان جنوبی یکی از جدید ترین استان های ایران است که از تقسیمات جدید استان خراسان بزرگ به وجود آمده است. شهرستان های بیرجند نهبندان و سربیشه در تقسیمات جدید جزو شهرستان های این استان به شمار آمده اند.