جمعیت ایران را سه جامعه متمایز از هم به لحاظ شیوه معیشت زندگی تشکیل می دهد:<br /> ۱. شهری<br /> 2. روستایی<br /> 3. عشایری