این شرکت در حال حاضر آب مورد نیاز استان را از طریق منابع زیرزمینی، چشمه ها و سدها تامین می نماید. کل طول شبکه توزیع آب هم اکنون حدود 1699 کیلومتر و خطوط انتقال آب 405 کیلومتر میباشد.