در حال حاضر پایگاه انتقال خون اردبیل با بخشهای خون گیری، آزمایشگاه، فرآورده و پخش در خدمت مردم میباشد، و با همت مسئولین احداث پایگاههای اقماری مشکین شهر و پارس آباد در دست اقدام است.