> دانشگاه آزاد یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iauyazd.com/
عنوان انگليسى iauyazd
عنوان فارسى دانشگاه آزاد یزد
توضيحات انجام بررسی های لازم و اخذ تصمیمات ضروری در خصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی متبوع در چهارچوب تصمیمات کلی دانشگاه و حوزه معاونت پژوهشی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader