> اداره کل استانداری و تحقیقات صنعتی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.isiri-yazd.ir
عنوان انگليسى isiri-yazd
عنوان فارسى اداره کل استانداری و تحقیقات صنعتی
توضيحات وی از آذر ماه 1382 تاکنون به عنوان مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد معرفی و در این اداره کل مشغول به خدمت میباشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader