امروزه به دلیل گسترش فرهنگ شهر نشینی و افزایش جمعیت ساکن در شهرها ، مقوله تامین بهداشت جامعه شهری از جمله مهمترین مسائلی است که بایستی مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.