کلیه داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس هشتم می توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور و تکمیل فرمهای مربوطه داوطلبی خود را اعلام و سپس با مراجعه به محل فرمانداری در جهت تکمیل مدارک خود اقدام نمایند .