متولی تربیت بدنی در تمام رشته ها دولت است لیکن بخش خصوصی نیز با تاسیس و اداره مراکزی چون استخر شنا باشگاههای بدنسازی و آمادگی جسمانی . باشگاههای ورزشهای رزمی مانند کاراته و جود و... در امر ورزش فعالیت می کند.