ارتباطات مردمی روابط عمومی شرکت مخابرات استان همدان با شماره تلفن 135 بصورت شبانه روزی راهنمای شما مشترکان محترم به منظور مراجعه به مراکز مخابراتی, همچنین آماده در یافت پیشنهادات ، انتقادات و نظرات شما مشترکان محترم می باشد .