شرکت گاز استان همدان ، سازمانی است خدماتی که از سال 1377 بطور مستقل مسئولیت ایجاد و توسعه تاسیسات گازرسانی ، نگهداری و بهره برداری بهینه از آنها ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان در محدوه استان همدان را به عهده دارد .