اداره کل پست استان همدان در راستای اهداف عالیه شرکت پست جمهوری اسلامی و جلب رضایت مشتریان و همچنین اشاعه فرهنگ استفاده از خدمات پست توانسته با حضور در کلیه نقاط شهری و روستائی همگام با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، به ارائه انواع سرویسهای نوین پستی بپردازد.