> پست استان کهگیلویه و بویراحمد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yasouj.post.ir/
عنوان انگليسى yasouj.post
عنوان فارسى پست استان کهگیلویه و بویراحمد
توضيحات خدمات پست پیش از سال 1345 تنها در منطقه دوگنبدان که از مناطق نفتی کشور به شمار می رفت ارائه می گردید در همین سال دفتر پست و تلگراف و تلفن یاسوج با نظارت اداره کل پست و تلگراف و تلفن استان فارس افتتاح شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader