> پست استان چهارمحال بختیاری
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.shahrkord.post.ir/
عنوان انگليسى shahrkord
عنوان فارسى پست استان چهارمحال بختیاری
توضيحات پیش بینی می شود در پایان سال 1385 تعداد 818/7 میلیون مرسوله در استان جذب گرددو سرانه مرسوله به ازاء هر نفر به 85/8 مرسوله برسد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader