اولین سفرکاری معاون آبخیزداری وهیئت همراه به استان آذربایجان غربی