در زمینه روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی ، در سال 85 ، 284 کیلومتر روکش آسفالت انجام شده که نسبت به سال قبل (سال 84) 67 درصد افزایش عملکرد داشته است.