تاسیس اداره استاندارد تبریز در سال 42-1341 را اولین قدم در راه استاندارد نمودن کالاهای صادراتی در آذربایجان می توان قلمداد کرد.