> تبریز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.tabrizcity.org/
عنوان انگليسى tabrizcity
عنوان فارسى تبریز
توضيحات شهردار تبریز خبر داد /120 پارک در چارچوب «طرح تبریز 90» در این شهر ایجاد می‌شود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader