شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان از اول سال 1380 فعالیت خود را با تحت پوشش قرار دادن شهرستانهای بیرجند ، قاین، فردوس، طبس و نهبندان با مرکزیت بیرجند آغاز نمود.