شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان از شهریور 71 شروع به فعالیت نمود و در سال 80 به تصمیم مجمع، به دو شرکت شمال و جنوب تقسیم گردید و فعالیت مستقل شرکت توزیع جنوب رسما از اول دی ماه سال 80 آغازگردید.