بخش‌ توزیع‌ به‌ عنوان‌ حلقه‌ اصلی‌ ارتباط‌ زنجیره‌ صنعت‌ برق‌ با مردم‌ و مشترکین‌، عهده ‌دار دریافت انرژی‌الکتریکی‌ از بخش‌ انتقال‌ و فوق‌ توزیع‌ و تحویل‌ آن‌ به‌ مشترکین‌ برق‌ می‌ باشد.