> اجرام آسمانی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.harmsy.freeuk.com
عنوان فارسى اجرام آسمانی
توضيحات اکثر مردم فکر می‌کنند که منظومه‌ی شمسی با سیاره‌ی پولوتون به پایانمی‌رسد. ولی چنین نیست. بین مدارهای نپتون و پولوتون اجرام آسمانی کوچکی قرارگرفته‌اند که به آنها اصطلاحاً نوار Kuiper می‌گویند. این سایت شما را با اینسیارک‌ها آشنا می‌کند و تصاویر شبیه‌سازی‌شده‌ای را در این زمینه نشانمی‌دهد.علاقه‌مندان می‌توانند در این سایت با سیارات تشکیل‌دهنده‌ی منظومه‌ی شمسیآشناشوند.در اینجا اطلاعاتی درباره‌ی طیف‌های نوری صادره از خورشید وجود دارد کهمی‌تواند ، مورد استفاده‌‌ی شما قرارگیرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader