> پایدار
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.paaydar.net/
عنوان انگليسى paaydar
عنوان فارسى پایدار
توضيحات فناوری اطلاعات در دوره های مختلف به شکلهای بسیار متفاوتی مطرح گردیده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader