> بینا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.binasos.com/
عنوان انگليسى binasos
عنوان فارسى بینا
توضيحات شرکت دانا پرداز قشم، به صورت تخصصی به ارائه راه کارهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات می پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader