فرگشت با مدیریت نور محمد آبیار عضو هیئت علمی و پژوهشگر اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، ...