یکی از هداف اصلی این سایت مبارزه با دوپینگ هست در همین راستا و برای اینکه مشاهده شده ورزشکاران در طی ارتباط با فروشگاه ها به دوپینگ رو می اورند با هدف قطع رابطه این سایت را راه اندازی کرده ایم.