آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.esfahanhotels.org/
عنوان انگليسى esfahanhotels
عنوان فارسى هتل اصفحان
توضيحات اتحادیه هتلداران توسط هیئت مدیره منتخب اداره وبراساس قانون رئیس اتحادیه نماینده آن اتحادیه در مجتمع امور صنفی و همچنین کارگروگردشگری استان نیزمی باشد که با شرکت در جلسات ماهیانه نسبت به مسائل مطروحه تبادل نظر
و تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader