رسالت و استراتژی ماهنامه: گزیده گویی, روانی و ایجاز در انعکاس دیدگاه های جدید و کاربردی در مدیریت