هدف این ماهنامه ایجاد ارتباط مجامع علمی و صنعت در حوزه ایمنی است.