آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fasleno.com
عنوان انگليسى fasleno
عنوان فارسى مجله اینترنتی علوم اجتماعی فصل نو
توضيحات فصل نو بر خلاف تمامی نشریات تخصصی وعمومی، یک فضای پدید آمده برای گروهی خاص در معرفی افکار و آثارشان نیست. به مدد امکانات شبکه و یاری موسسین ومسئولان پارس درگاه ، فصل نو یک فضا ست. یک فضا، عرصه یا حوزه ی عمومی، برای تعامل همه ی آنانی که دغدغه ی اجتماعی دارند و همه ی آنها که به این نتیجه رسیده اند که برای جامعه ی امروزی با گستره ی مسائلی اینچنین پیچیده و بزرگ که شاهد آنیم ، راهی بجز اندیشه و تعامل بین اذهان در قالب روشی علمی و منظم وجود ندارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader