سایت خبر خودرو در برگیرنده اطلاعات و اخبار، مقالات، فروش و نظرات منتقدین در عرصه های مختلف است.