شرکت حمل و نقل بین المللی زهره شب با برخورداری از نیروی فعال و مجرب و امکانات گسترده در عرصه صنعت حمل و نقل، آماده ارائه مطلوبترین خدمات حمل و نقل بین المللی به صورت زنجیره ای به مجریان بازرگانی کشور می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی زهره شب با هدف مشارکت در امر ترابری جادهای در سال 1373 با مشارکت سرمایه گذار افغانی و ایرانی تاسیس و تحت شماره 8799 به ثبت رسیده است تا این مهم را وجه همت خود قرار دهد و در مسیر حصول آن گام بردارد.