> تئوری وفلسفه‌ی نظام جهان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://astron.berkeley.edu
عنوان فارسى تئوری وفلسفه‌ی نظام جهان
توضيحات این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی تئوری و فلسفه‌ی نظام جهان می‌پردازد که این گونه مطالعه به بررسی سیر تکاملی و ساخت جهان با عنوان یک سیستم ایجاد فرضیه و مواجه شدن با تجربیات و مشاهدات می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader