سایت شهر الکترونیکی ارومیه شامل مراکز مهم دانشگاهی، مراکز مهم درمانی، مراکز مهم آموزشی، مراکز مهم اداری، مراکز مهم صنعتی، مراکز مهم تفریحی و غیره می‌باشد.